Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

Imprezy hodowlane zaplanowane na 2018 rok
Data: 2016-01-21

Imprezy sportowe zaplanowane na 2018 rok
Data: 2016-01-21

Zakłady terningowe zaplanowane na 2018 rok
Data: 2016-01-21

Rejestr ogierów

Wykaz ogierów na terenie Wielkopolski.

Tu jesteś / Strona główna / STATUT

STATUT

S T A T U T  Związku Hodowców Koni Wielkopolskich 

zatwierdzony na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 27 kwietnia 2016 r.


Statut do pobrania


Załącznik

do uchwały Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

STATUT

Związku Hodowców Koni Wielkopolskich

Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Związek Hodowców Koni Wielkopolskich dalej zwany „Związkiem” jest dobrowolną, niezależną i samorządna organizacja społeczno-zawodowa zrzeszająca hodowców koni wielkopolskich i innych ras koni.
 2. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr.32, poz.217 z pózn. zm.).

§ 2.

 1. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba Związku jest Miasto Gniezno

§ 3.

 1. Związek posiada osobowość prawna.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej „PZHK”.

§ 4.

 1. Związek organizuje na obszarze swego działania Powiatowe lub Regionalne Koła Hodowców Koni zwane dalej „Kołami”.
 2. Koła zrzeszają osoby fizyczne na zasadach określonych w niniejszym statucie.
 3. Terenem działalności Koła jest obszar powiatu lub powiatów.

§ 5.

 1. Związek posiada odznakę organizacyjna, legitymacje i sztandar.
 2. Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Związek Hodowców Koni Wielkopolskich z symbolem rasy wielkopolskiej w środku, oraz pieczęci podłużnej z ta sama treścią.
 3. Odznakę brązowa otrzymuje każdy nowo przyjęty członek Związku.
 4. Odznaka srebrna przyznawana jest członkom i sympatykom Związku za działalność na rzecz Powiatowego lub Regionalnego Koła Związku. Odznaka srebrna jest przyznawana przez Zarząd Związku na wniosek Zarządu Koła Powiatowego lub Regionalnego.
 5. Odznaka złota przyznawana jest członkom i sympatykom Związku za działalność na rzecz Związku. Odznaka jest przyznawana przez Zarząd Związku na wniosek Prezesa Związku.

§ 6.

 1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
 2. Związek może być członkiem innych organizacji krajowych.
 3. Decyzje o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 i 2 podejmuje Zarząd Związku.

Cele i zadania Związku, oraz środki ich realizacji.

§ 7.

Celem działania Związku jest reprezentacja i ochrona praw oraz interesów hodowców koni

na terenie Wielkopolski, a także reprezentacja i ochrona praw oraz interesów hodowców koni

rasy wielkopolskiej w Polsce a w szczególności:

 1. organizowanie grup hodowców koni,
 2. doskonalenie hodowli koni ze szczególnym uwzględnieniem koni rasy wielkopolskiej,
 3. prowadzenie ksiąg koni hodowlanych, ocenę wartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestracje i selekcje źrebiąt oraz wydawanie rejestrów hodowlanych,
 4. współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu koni,
 5. przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń dla hodowców i użytkowników koni.

§ 8.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. udzielanie pomocy członkom Związku,
 2. wykonywanie czynności związanych prowadzeniem ksiąg hodowlanych, ocena wartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestracja i selekcja źrebiąt oraz prowadzeniem rejestrów hodowlanych zlecanych przez upoważnione podmioty,
 3. propagowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni,
 4. wprowadzanie właściwych zasad organizacji hodowców koni, służących dobru hodowli,
 5. współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni,
 6. współprace z właściwymi podmiotami w wykonywaniu obowiązujących przepisów prawnych w zakresie hodowli i chowu koni,
 7. organizowanie i współorganizowanie pokazów i wystaw koni,
 8. współdziałanie z odpowiednimi podmiotami przy sprzedaży koni, przede wszystkim stanowiących własność członków Związku,
 9. udzielanie porad i pomocy fachowej w prowadzeniu hodowli koni,
 10. organizowanie odczytów, zakładanie specjalistycznych bibliotek, oraz popularyzowanie czasopism fachowych,
 11. organizowanie wyjazdów specjalistycznych,
 12. organizowanie kursów w zakresie hodowli i chowu, podkownictwa, z higieny i użytkowania koni,
 13. współprace z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzacje turystyki i hipoterapii,
 14. współprace z podmiotami działającymi w obszarze zootechniki,
 15. inicjowanie działań związanych w zakresie występowania z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli oraz pracowników Związku,
 16. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 17. opracowywanie programów hodowli koni rasy wielkopolskiej,
 18. współpraca organizacyjna i hodowlana z innymi Związkami,
 19. podejmowanie innych działań, niezbędnych dla realizacji celów statutowych Związku. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

 1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być osoby fizyczne, zajmujące się praktycznie hodowla koni albo związane z nią zawodowo lub społecznie.

§ 10.

 1. Osoby fizyczne są przyjmowane i skreślane przez Zarządy Kół.
 2. Członkiem honorowym Związku jest osoba, której Walny Zjazd Związku na wniosek Zarządu Związku, nadał taki tytuł.
 3. Członek honorowy korzysta z praw członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy nie opłaca ustalonych świadczeń na rzecz Związku.

§ 11.

Członek Związku ma prawo:

 1. brać udział w Walnym Zebraniu Powiatowego lub Regionalnego Koła Związku Hodowców Koni,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Związku i władz PZHK,
 3. posiadać legitymacje Związku,
 4. pierwszeństwa w korzystaniu z usług zootechnicznych świadczonych przez Związek.

§ 12.

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. wpłacić wpisowe oraz regularnie opłacać składkę członkowska, jak również wszystkie opłaty ustanowione przez władze Związku,
 2. stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i wytycznych Związku i PZHK,
 3. brać czynny udział w realizacji zadań Związku,
 4. prowadzić wzorowo hodowle koni.

§ 13.

 1. Członek Związku traci prawa członkowskie w wyniku:
  1. rezygnacji z członkostwa w Związku, złożonej Zarządowi Koła,
  2. skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat,
  3. wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Związku, niewykonywania obowiązków statutowych albo w przypadku skazania prawomocnego wyrokiem sadu powszechnego na kare pozbawienia praw publicznych.
 2. O skreśleniu z listy członków, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2 orzeka Zarząd Związku. Zarząd orzeka o skreśleniu członka nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia następującego po roku w którym upłynął dwuletni okres nieopłacenia składek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Władze Związku.

§ 14.

 1. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
 2. Obowiązują następujące zasady wyboru władz:
 3. głosowanie jest tajne,
 4. nie ogranicza się liczby kandydatów do władz,
 5. głosuje się na poszczególnych kandydatów do władz,
 6. mandaty do władz otrzymują kandydaci, względnie listy kandydatów, które uzyskały największa liczbę głosów,
 7. kadencja wszystkich władz trwa 4 lata,
 8. do władz Związku mogą kandydować delegaci wybrani na Walny Zjazd Związku przez Walne Zebrania Kół,
 9. wyboru Prezesa dokonuje się w osobnym głosowaniu.

§ 15.

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 16.

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władza Związku.
 2. Walny Zjazd może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Związku dwa razy w ciągu kadencji.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
 5. co najmniej 1/3 delegatów,
 6. Komisji Rewizyjnej.
  1. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien być zwołany w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
  2. Nadzwyczajny Zjazd rozpatruje tylko sprawy, dla których został zwołany.
  3. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegaci powinni być powiadomieni na piśmie listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed jego terminem.

§ 17.

 1. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym delegaci wybierani na Walnym Zebraniu Powiatowych lub Regionalnych Kół.
 2. Członkowie ustępujących władz Związku, Prezesi Powiatowych i Regionalnych Kół Hodowców Koni, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Zjeździe z głosem doradczym.
 3. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykła większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymagających kwalifikowanej większości głosów.
 4. Walny Zjazd dla swej ważności wymaga obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 5. W przypadku braku quorum (połowy uprawnionych do głosowania) Walny Zjazd odbywa się w II terminie, w tym samym dniu pół godziny później, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. Informacje o możliwości odbycia Walnego Zjazdu w drugim terminie należy zamieścić w zawiadomieniach o Walnym Zjeździe.
 6. Głosowanie w sprawach wyboru władz jest tajne chyba, że co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym.
 7. W pozostałych przypadkach głosowanie jest jawne chyba, że 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem tajnym.

§ 18.

 1. Porządek dzienny Walnego Zjazdu proponuje Zarząd Związku.
 2. Wnioski o zamieszczeniu spraw w porządku dziennym Zwyczajnego Walnego Zjazdu mogą składać:
 3. Zarządy Kół,
 4. Komisja Rewizyjna Związku

- w terminie 14 dni od dnia ich przyjęcia.

 1. Wnioski złożone po tym terminie nie muszą być uwzględnione.
 2. Przedmiotem obrad Zjazdu mogą być tylko sprawy zamieszczone w porządku dziennym.
 3. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się według regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

§ 19.

Do właściwości Walnego Zjazdu należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności oraz założeń do opracowania planów działalności i budżetu Związku,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku,
 4. wybór Prezesa Związku spośród delegatów, który reprezentuje Związek we władzach PZHK,
 5. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 6. wybór delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd PZHK,
 7. inicjowanie wniosków i postulatów dotyczących spraw Związku,
 8. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego,
 9. odwoływanie członków Zarządu Kół oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku w czasie trwania kadencji,
 10. nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu Związku,
 11. uchwalanie zmian statutu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku oraz o połączeniu z innym okręgowym związkiem hodowców koni,
 13. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Związku,  z zastrzeżeniem § 24, ust. 1 pkt 5 niniejszego Statutu.

§ 20.

 1. Zarząd Związku składa się z 5 do 10 osób.
 2. W skład Zarządu wchodzi Prezes wybrany przez Walny Zjazd w osobnym głosowaniu oraz 4 do 9 członków wybranych uchwała walnego Zjazdu w odrębnym głosowaniu.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
 4. Posiedzenia Zarządu są zwoływane, co najmniej 2 razy w roku przez Prezesa lub Wiceprezesa Związku.
 5. W przypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, wiceprezes pełni funkcje Prezesa do czasu wyboru nowego przez Walny Zjazd.
 6. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa prowadzącego obrady pod nieobecność Prezesa. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes prowadzący obrady.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów.
 8. Udział w posiedzeniach Zarządu biorą jego członkowie, dyrektor biura Związku lub osoba przez niego upoważniona oraz inne zaproszone osoby. Dyrektor Biura lub osoby przez niego upoważnione oraz inne zaproszone osoby biorą udział w posiedzeniu z głosem doradczym.
 9. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji, uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.
 10. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.

§ 21.

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Związku niezastrzeżone dla innych władz

Związku , a w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Związku,
 2. zawieranie i rozwiazywanie umów o prace z Dyrektorem Biura Związku oraz ustalenie zakresu jego obowiązków i uprawnień,
 3. opiniowanie kandydatów na pracowników inżynieryjno-technicznych i głównego księgowego,
 4. opracowywanie planów działalności, preliminarzy finansowych zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu,
 5. podpisywanie sprawozdania finansowego Związku,
 6. przedkładanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań z działalności oraz wniosków,
 7. ustalanie wysokości i sposobu pobierania wpisowego, składek członkowskich od hodowców koni,
 8. organizowanie i rozwiazywanie Kół oraz określenie obszarów ich działania,
 9. wybieranie delegatów na zjazdy organizacji, których Związek jest członkiem, w liczbie określonej statutem lub uchwałą kompetentnego organu tych organizacji,
 10. ustalenie liczby delegatów wybieranych przez Walne Zebrania Kół na Walne Zjazdy Związku,
 11. składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu,
 12. składanie wniosków do Walnego Zjazdu Związku o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,
 13. wnioskowanie do Walnego Zjazdu PZHK o nadanie odznak PZHK,
 14. składanie wniosków do Walnego Zjazdu Związku o nadanie członkostwa honorowego.

§ 22.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia, co najmniej 1 raz w roku, które zwołuje Przewodniczący Komisji.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Związku.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w czynnościach w czasie trwania kadencji orzeczeniem Sadu Koleżeńskiego, na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.

§ 23.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do współpracy z Zarządem w sprawach dotyczących

Związku.

§ 24.

 1. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola statutowej działalności Związku,
 2. składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wniosków, w tym w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 3. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
 4. składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu,
 5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Związku w przypadku gdy w określonym odrębnymi przepisami terminie nie obraduje Walny Zjazd,
 6. dokonywanie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Związku, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej 2 członków. Uchwały Komisji podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w jej posiedzeniu.

§ 25.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
 4. Sąd Koleżeński Związku orzeka, jako pierwsza instancja.
 5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy stronom odwołanie, w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia, do Zarządu Związku.

§ 26.

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. orzekanie w sprawach pozbawienia członkostwa, na wniosek Zarządu Koła, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
 2. orzekanie w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządów Kół, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
 3. rozstrzyganie sporów o prawa i obowiązki członkowskie.

§ 27.

 1. Obsługę administracyjno-biurową Związku sprawuje Biuro Związku.
 2. Pracami Biura kieruje Dyrektor.
 3. Dyrektor Biura Związku jest zatrudniony przez Zarząd Związku.
 4. Dyrektor Biura jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

Powiatowe lub Regionalne Koła Hodowców Koni.

§ 28.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Związku jest Powiatowe lub Regionalne Koło Związku, które zrzesza członków Związku na obszarze powiatu lub powiatów. Koła są organizowane i rozwiązywane przez Zarząd Związku.
 2. Koło nie ma osobowości prawnej, a jego działalność reguluje niniejszy statut.
 3. Koło używa pieczątki podłużnej z napisem „Powiatowe lub Regionalne Koło Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w …………….. (nazwa siedziby Koła)”

§ 29.

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Koła.

§ 30.

 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła oraz z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Związku.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie Koła dla swej ważności wymaga obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku braku quorum (połowy uprawnionych do głosowania) Walne Zebranie Koła odbywa się w II terminie, w tym samym dniu pół godziny później, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. Informacje o możliwości odbycia Walnego Zebrania w drugim terminie należy zamieścić w zawiadomieniach o Walnym Zebraniu.
 5. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Koła przesyła się członkom na 10 dni przed jego terminem.
 6. Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 7. Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół odbywają się, co 4 lata, a zebrania organizacyjno-szkoleniowe przynajmniej raz w roku.
 8. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 1. co najmniej 1/3 członków,
 2. Zarządu Związku,
 3. Komisji Rewizyjnej Związku.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
 2. Do właściwości Walnego Zebrania Członków Koła należy:
 1. zatwierdzanie wytycznych do planów działalności i projektów preliminarzy finansowych Koła, po uzgodnieniu z Zarządem Związku,
 2. uchwalanie dodatkowych składek, wyłącznie na potrzeby Koła,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Koła,
 4. wybór Zarządu i Delegatów na Walny Zjazd Związku, w liczbie ustalonej uchwała Zarządu Związku. W każdym Kole wybierany jest również 1 zastępca delegata.

§ 31.

 1. Zarząd Koła składa się z 5 do 8 osób. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 2. Zarząd Koła odbywa posiedzenia co najmniej 1 raz w roku.
 3. Do właściwości Zarządu Koła należy załatwianie wszystkich spraw niezastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania, a w szczególności:
 1. opracowywanie w uzgodnieniu z Zarządem Związku planów pracy Koła,
 2. reprezentowanie Koła na zewnątrz, w tym również w organizacjach samorządu rolniczego na obszarze działania Koła,
 3. kierowanie praca Koła,
 4. zwoływanie przynajmniej raz w roku zebrania wszystkich członków,
 5. wykonywanie uchwał Władz Związku,
 6. współudział w akcjach hodowlanych w rejonie działania Koła,
 7. współdziałanie z pracownikami Związku w pobieraniu wpisowego i składek członkowskich,
 8. prowadzenie instruktażu dla hodowców - członków Koła i rolników niezrzeszonych,
 9. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu oraz wytycznych do planów działalności i preliminarzy finansowych Koła,
 10.  składanie wniosków do Sadu Koleżeńskiego o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu Koła do najbliższego Walnego Zjazdu Związku,
 11. składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu Koła w czasie trwania kadencji,
 12. składanie wniosków do Zarządu Związku o nadanie honorowego członkostwa Związku.
 1. Uchwały Zarządu Koła podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa prowadzącego obrady pod nieobecność Prezesa.

§ 32.

Zarząd Związku na terenie swojego działania może tworzyć Sekcje hodowców poszczególnych ras i użytkowe na wniosek Powiatowych lub Regionalnych Kół Hodowców Koni.

Majątek Związku.

§ 33.

 1. Związek może nabywać i zbywać rzeczy i prawa oraz tworzyć fundusze.
 2. Związek może prowadzić działalność gospodarcza na zasadach określonych w przepisach prawa. Dochód Związku przeznaczony jest w całości na działalność statutową.
 3. Rokiem obrachunkowym Związku jest rok kalendarzowy.

§ 34.

Fundusze Związku powstają z:

 1. wpisowego,
 2. składek członkowskich,
 3. opłat dodatkowych uchwalonych przez Walny Zjazd Związku,
 4. dotacji,
 5. opłat za czynności związane z identyfikacja koni i wydawaniem dla nich paszportów,
 6. darowizn,
 7. innych źródeł określonych przepisami szczegółowymi lub zawartymi przez Związek umowami.

§ 35.

 1. Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządów Kół, może uchwalać składki specjalne na swoje własne cele uzasadnione potrzebami Zarządu i gospodarować nimi na zasadach przewidzianych w uchwale.
 2. Sprawozdanie z gospodarowania tymi środkami Zarząd Związku składa Walnemu Zjazdowi.

§ 36.

 1. Decyzje o zbywaniu i nabywaniu majątku Związku oraz o zaciąganiu innych zobowiązań podejmuje Zarząd Związku.
 2. Reprezentacja Związku jest dwuosobowa.
 3. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Związku składają prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub Dyrektorem Biura Związku.
 4. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa członkowi lub pracownikowi Związku doskładania oświadczeń woli w imieniu Związku.

Postanowienia końcowe i przejściowe.

§ 37.

Statut Związku może być zmieniony przez Uchwałę Walnego Zjazdu, większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 38.

 1. Związek może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały powziętej większością 2/3 głosów delegatów na nadzwyczajnym Walnym Zjeździe, wyłącznie w tym celu zwołanym, przy obecności, co najmniej 2/3 delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać postanowienia dotyczące:
 1. postawienia Związku w stan likwidacji,
 2. powołania Komisji Likwidacyjnej w składzie 3 osobowym, która przejmuje czynności Zarządu do zakończenia likwidacji,
 3. określenia terminu likwidacji,
 4. określenia przeznaczenia mienia pozostałego po likwidacji Związku.
 1. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego sadu o wykreślenie Związku z rejestru.

 

 

 

R E K L A M A
ZANDO
Rasa Fiord
Ogier ROTERDAM
Rasa śląska
DORET
Rasa śl.
NERO
Rasa hafl.
MAR-TOM CARTHAGO
Rasa kuc szetl.
JOVELLANOS
Rasa xx
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych