Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Tu jesteś / Strona główna / Menu / Historia

Historia

Hodowla koni w Wielkopolsce-KALENDARIUM

-1829 rok -założenie Poznańskiej Stadniny Koni i Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie;

-1838 rok -powstanie stowarzyszenie d.s organizacji i podniesieniem poziomu hodowli pod  nazwą "Towarzystwo ku podniesieniu chowu koni, bydła i owiec”;

-1839 rok organizacja na „łęgach dębińskich” w Poznaniu pierwszych oficjalnych wyścigów konnych na ziemiach polskich;

-1885 rok -założenie Państwowego Stada Ogierów w Gnieźnie;

-1895/1896 rok – powstanie Towarzystwa Zapisywania Klaczy w Księgi  Rodowe(„Posenshe Stutbuch-Gesellschaft fur edles Halbblut”),które  dało początek  pózniejszym organizacjom zajmującym się hodowlą koni na terenie kraju

Celem Towarzystwa było:

-rozwój hodowli koni w Wielkim Księstwie Poznańskim

-stworzenie Ksiąg Stadnych   dla koni rasowych półkrwi

-urządzanie przeglądów klaczy i wystaw rolniczych w Wielkim Księstwie Poznańskim

-wysyłanie  koni wyhodowanych przez  hodowców poznańskich na wystawy zamiejscowe .

-1897 rok-wydanie drukiem   w jezyku niemieckim rejestru   „Material zum Posenchen Studbuch fur edles Halbblut „ do którego wpisano 1183 klaczy i 653 ogiery. Była to pierwsza w Polsce inicjatywa wydania księgi stadnej dla koni półkrwi

-1900 rok- wydanie I  tomu Poznańskiej Księgi Stadnej  Klaczy  Półkrwi („Posenches  Stutbuch fur edles Halbblut) do której zapisano 2319 klaczy własności 499 członków

-1911  rok – wydanie  II  tomu  Poznańskiej Księgi Stadnej  Klaczy  Półkrwi („Posenches  Stutbuch fur edles Halbblut) do której zapisano   2708 klaczy własności 360 członków

-1920 rok – powstanie Związku   Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce ,który miał ogromny i korzystny wpływ na rozwój hodowli poznańskiej.

Zadaniem Związku było:

-staranie się o stosowny dobór odpowiedniego materiału do rozpłodu

-zaprowadzenie jednolitych ksiąg rodowodowych

-szukanie dróg zbytu oraz reprezentowanie hodowli wielkopolskiej na wystawach

-przyuczanie członków o prawidłowej budowli i pielęgnowaniu materiału hodowlanego

-urządzanie premiowań oraz popieranie wyścigów i wszelkich popisów konnych

-utrzymywanie klaczy o większej wartości hodowlanej w rękach stowarzyszonych

-1927 rok -wydanie Książki Stadnej Klaczy przyjętych do Związku Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce –Wyd. Drukarnia Rolnicza  P.G. w Poznaniu

-1928 rok - założenie Państwowej Stadniny Koni w Racocie

-1929 rok-  100 rocznica powstania   Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie

-1933 rok – początki powstawania Powiatowych Kół Hodowców Koni .;w roku 1937 w 22 Kołach zrzeszonych było 1215 członków;

-!933  rok - 25 kwietnia -powierzenie Związkowi Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce( (na podstawie zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4-go grudnia 1931 roku) prowadzenia i wydawania następujących ksiąg stadnych.:

-Poznańsko –pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi angielskiej

-Poznańsko-Pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi arabskiej

-Poznańsko-Pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi anglo –arabskiej

-1935 rok – przekształcenie Związku Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce  w Poznański Związek Hodowców Koni  który wydał (pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i R.R.(Reform Rolnych) księgi:

-1935-Poznańsko –Pomorską  Księgę Stadną Koni Półkrwi Angielskiej t. I

-1935-Poznańsko –Pomorska Księgę Stadną Koni Półkrwi Arabskiej i Anglo- Arabskiej t.I

-1937 –Poznańsko Pomorską Księgę Stadną Koni Półkrwi Angielskiej,Anglo-Arabskie i Arabskiej  t.II

-1938 –Poznansko –Pomorska Księgę Stadną Koni Półkrwi Arabskiej ,,Angloarabskiej i Angielskiej  t.II dodatek

-1946 rok-reaktywowanie Naczelnej Organizacji Związku Hodowców Koni;

-1946 rok – powstanie Zrzeszenia Hodowców Koni w ramach Związku Samopomoc Chłopska w Poznaniu;

-1945-1950  rok- powstawanie -Państwowych Stadnin Koni w: Gałowie, Gogolewie, Golejewku, Iwnie, Kobylnikach, Konarzewie, Modrzu,    Mieczownicy,   Nieświastowie,   Pępowie,   Posadowie,   Żołędnicy  i reaktywowanie działalności SK Racot;

-1948 rok –nadzór nad   hodowlą koni obejmuje Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu;

-1954 rok -obchody 125 rocznicy powstania   Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie

-1955 rok   początek działalności  Wielkopolskiego Ośrodka Hodowli Koni (powiaty Gostyń, Krotoszyn, Kościan, Leszno ,Ostró wlkp, Rawicz później Jarocin i Pleszew);

-1956 rok - reaktywowanie działalności Powiatowych Kół Hodowców Koni;

-1957 rok (marzec)powstanie (reaktywowanie) Poznańskiego Związku Hodowców Koni

-1957 rok (maj)  powstanie Polskiego Związku Hodowców Koni;

-1962 rok   uznanie koni poznańskich, mazurskich i pomorskich za rasę WIELKOPOLSKĄ (;rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dn. 27 grudnia 1962 r. w sprawie prowadzenia Ksiąg zwierząt zarodowych (Dz.U.Nr 6/63 poz.38 )

-1965 rok - wydanie drukiem I tomu Księgi Stadnej Koni Rasy Wielkopolskiej- cz 1

W księdze tej ujęte sa konie rasy wielkopolskiej ,które,  pochodząc od koni miejscowych ,wskutek krzyżówek w XIX i XX w. mają  przodków  z krwią koni trakeńskich, wschodnio-pruskich, hanowerskich oraz pochodnych tych ras (Wlkp. t I.,cz.1)

Daty wydania kolejnych tomów i części KWLKP  :

-Księga Stadna Koni Rasy  Wielkopolskiej  T. I cz. 1 (1965 rok ) cz.2 (1966 rok)PZHK, Wyd. PWRiL Warszawa

-Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej T. II cz. 1 (1971 rok ) cz.2 (1972 rok)PZHK  Wyd. PWRiL Warszawa

-.Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej T. III cz. 1 (1976 rok ) cz.2 (1977) PZHK Wyd. PWRiL Warszawa

-.Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej T. IV cz. 1 (1981 rok ) PTWK,- Warszawa Służewiec, cz.2 (1982) PZHK,  Wyd. PWRiL Warszawa

-Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej  T. V cz. 1 (1990 rok ) cz.2 (1992) PZHK , Warszawa

-Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej  T VI cz. 1 (1998 rok ) cz.2 (2000)PZHK  Wyd. PWRiL Warszawa

-Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej  T.VII cz. 1 (2012 rok ) PZHK wyd.. PZHK Warszawa  (również online)

-1972 rok- pierwsze zebranie nowo powołanej Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni.

-1975 rok – zmiana zasad funkcjonowania Związku:

-prace związane z prowadzeniem dokumentacji hodowlanej, licencją i opisem źrebiąt przechodzą do Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt;

-Wojewódzki Związek Hodowców Koni, zintegrowany został z  Wojewódzkim Związkiem Kółek Rolniczych w ramach Wydziału Organizacji Produkcji Rolnej działający jako Zrzeszenie;

-1979 rok-  150  rocznica powstania  Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie

1983 rok –powstanie Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni

 W dniu 29 czerwca 1983 roku odbył się Założycielski Zjazd Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni, którego statutowym zadaniem było:

-wykonywanie czynności zootechnicznych w hodowli koni zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa;

-popieranie i propagowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni;

-wprowadzanie właściwych zasad organizacji hodowców koni, służących dobru hodowli;

-współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni;

-współpraca z odnośnymi władzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów w zakresie hodowli i chowu koni;

-organizowanie i współorganizowanie pokazów i wystaw koni;

-współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni, przede wszystkim stanowiących własność członków Związku;

-udzielanie porad i pomocy fachowej w prowadzeniu hodowli, organizowanie odczytów,

-zakładanie bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz popularyzowanie czasopism fachowych;

-organizowanie kursów w zakresie hodowli i chowu, podkownictwa, z higieny i użytkowania koni;

-współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystyki i hipoterapii;

-współpracę z doświadczalnictwem zootechnicznym;

- występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli oraz pracowników Związku;

-prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-opracowywanie programów hodowli koni rasy wielkopolskiej;

-współpraca organizacyjna i hodowlana ze Związkami ościennymi;

-1985 – obchody 100  rocznicy powstania Państwowego Stada Ogierów w Gnieźnie

-1988 rok – I Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich Gniezno;

-1989 rok – II Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich Pępowo;                                                                                                    

-1995Jubileusz  Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni 

            obchody 100-rocznicy powstania zorganizowanej hodowli koni na terenie Wielkopolski  

-2000-I TARPANIADA – Krajowa   Wystawa Koników Polskich i Kuców Konikopochodnych –Sieraków

-2001- rok III Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich –Gniezno

Konferencja   naukowa „Kon wielkopolski „Gniezno,(org. Zakład Hodowli Koni AR Poznan )

-2001 rok  II TARPANIADA –  Krajowa Wystawa Koników Polskich i Kuców Konikopochodnych –Sieraków

-2002 rok III TARPANIADA -  Krajowa Wystawa Koników Polskich i Kuców Konikopochodnych –Sieraków

Konferencja naukowa „Koniki polskie, kuce konikopochodne i inne kuce w badaniach naukowych”,Sieraków (org.Wydz.Hod.i Biol.Zw.AR Poznań)

-2003 rok. IV TARPANIADA –Krajowa Wystawa Koników Polskich -Sieraków

-2004 rok V TARPANIADA –Krajowa Wystawa Koników Polskich –Sieraków

-2005 rok – IV Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich Gniezno;

                    Jubileusz   Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni 

  obchody 110-rocznicy powstania zorganizowanej hodowli koni na terenie Wielkopolski 

-2005 rok- VI TARPANIADA -Krajowa Wystawa Koników Polskich-Sieraków

-2006 rok –VII TARPANIADA -Krajowa Wystawa Koników Polskich -Sieraków

-2007 rok – I  Krajowy Młodzieżowy  Czempionat Koni Wielkopolskich- Gniezno;

-2007 rok- VIII TARPANIADA  Krajowa Wystawa Konikow Polskich -Sierakow

-2007 rok  1.listopada - zmiana siedziby Związku;

-2008 rokIX TARPANIADA Krajowa Wystawa Konikow Polskich -Sierakow

-2009 rok – V Krajowy Czempionat Koni  Rasy Wielkopolskiej Gniezno;

-2009 rokX TARPANIADA Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski –Sieraków

  obchody 180  rocznicy powstania   Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie

-2010 rok- I Krajowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Młodzikowo

-2010 rok  12 maja  odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni w Poznaniu, na którym uchwalono  zmiany statutu Wlkp. ZHK w Poznaniu. Związek zmienił nazwę na Związek Hodowców Koni Wielkopolskich.

Celem działania Związku jest reprezentacja i ochrona praw oraz  interesów hodowców koni na terenie Wielkopolski, a także reprezentacja i ochrona praw oraz interesów hodowców koni rasy wielkopolskiej w Polsce

-2010 rok – XI TARPANIADA   Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski  Sieraków

-2011 rok- II Krajowy Młodzieżowy Czempionat Koni Wielkopolskich -Gniezno

-2011-rok  XII TARPANIADA   Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski Sieraków

-2012 rok  XIII TARPANIADA - Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski Sieraków

-2013 rok - XIV TARPANIADA - Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski Sieraków

   obchody  30-lecia hodowli koników polskich w Stadzie Ogierów w Sierakowie

Konferencja   naukowa „Teraźniejszość i przyszłość koni rasy konik polski „(org. Zakład Hodowli Koni UP Poznan)

-2013 rok VI Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolski –Sielinko

-2013 rok Czempionat Hodowlany Koni Rasy Wielkopolskiej w skokach luzem Gajewniki  -

-2014 rok XV TARPANIADA Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski -Sieraków

-2015 rok VII Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej  Wolica 

                Jubileusz Związku Hodowców Koni Wielkopolskich

                Obchody 120-rocznicy powstania zorganizowanej hodowli koni na terenie Wielkopolski 

-2015  rok  XVI  TARPANIADA  Krajowa Wystawa Koników Polskich  Sieraków

 -2016  rok Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi w skokach luzem – Drzonków

-2016 rok XVII TARPANIADA  Krajowa Wystawa Koników Polskich  Sieraków

-2017 rok Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras Szlachetnych w skokach luzem – Młodzikowo,

      -2017 rok  XVIII TARPANIADA Krajowa Wystawa Koników Polskich  Sieraków

      -2017 rok Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem –Poznań Cavaliada

oprac. A.Nowicka-Posłuszna

R E K L A M A
ROYAL FRIEND OF GREEN VALLEY
Rasa kuc
PALERMO
Rasa wlkp
PASJONAT-MT
Rasa wlkp
TABASKO
Rasa sp
SAMAR
Rasa wlkp.
NABUCCO
Rasa kn
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52


Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych