Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

Imprezy sportowe zaplanowane na 2021 rok
Data: 2021-03-24

Zakłady terningowe zaplanowane na 2021 rok
Data: 2020-02-14

Imprezy hodowlane planowane w 2021 Roku - Terminarz
Data: 2021-05-04

Rejestr ogierów

Wykaz ogierów na terenie Wielkopolski.

Tu jesteś / Strona główna / Menu / Historia

Historia

Hodowla koni w Wielkopolsce-KALENDARIUM

-1829 rok -założenie Poznańskiej Stadniny Koni i Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie;

-1838 rok -powstanie stowarzyszenie d.s organizacji i podniesieniem poziomu hodowli pod  nazwą "Towarzystwo ku podniesieniu chowu koni, bydła i owiec”;

-1839 rok organizacja na „łęgach dębińskich” w Poznaniu pierwszych oficjalnych wyścigów konnych na ziemiach polskich;

-1885 rok -założenie Państwowego Stada Ogierów w Gnieźnie;

-1895/1896 rok – powstanie Towarzystwa Zapisywania Klaczy w Księgi  Rodowe(„Posenshe Stutbuch-Gesellschaft fur edles Halbblut”),które  dało początek  pózniejszym organizacjom zajmującym się hodowlą koni na terenie kraju

Celem Towarzystwa było:

-rozwój hodowli koni w Wielkim Księstwie Poznańskim

-stworzenie Ksiąg Stadnych   dla koni rasowych półkrwi

-urządzanie przeglądów klaczy i wystaw rolniczych w Wielkim Księstwie Poznańskim

-wysyłanie  koni wyhodowanych przez  hodowców poznańskich na wystawy zamiejscowe .

-1897 rok-wydanie drukiem   w jezyku niemieckim rejestru   „Material zum Posenchen Studbuch fur edles Halbblut „ do którego wpisano 1183 klaczy i 653 ogiery. Była to pierwsza w Polsce inicjatywa wydania księgi stadnej dla koni półkrwi

-1900 rok- wydanie I  tomu Poznańskiej Księgi Stadnej  Klaczy  Półkrwi („Posenches  Stutbuch fur edles Halbblut) do której zapisano 2319 klaczy własności 499 członków

-1911  rok – wydanie  II  tomu  Poznańskiej Księgi Stadnej  Klaczy  Półkrwi („Posenches  Stutbuch fur edles Halbblut) do której zapisano   2708 klaczy własności 360 członków

-1920 rok – powstanie Związku   Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce ,który miał ogromny i korzystny wpływ na rozwój hodowli poznańskiej.

Zadaniem Związku było:

-staranie się o stosowny dobór odpowiedniego materiału do rozpłodu

-zaprowadzenie jednolitych ksiąg rodowodowych

-szukanie dróg zbytu oraz reprezentowanie hodowli wielkopolskiej na wystawach

-przyuczanie członków o prawidłowej budowli i pielęgnowaniu materiału hodowlanego

-urządzanie premiowań oraz popieranie wyścigów i wszelkich popisów konnych

-utrzymywanie klaczy o większej wartości hodowlanej w rękach stowarzyszonych

-1927 rok -wydanie Książki Stadnej Klaczy przyjętych do Związku Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce –Wyd. Drukarnia Rolnicza  P.G. w Poznaniu

-1928 rok - założenie Państwowej Stadniny Koni w Racocie

-1929 rok-  100 rocznica powstania   Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie

-1933 rok – początki powstawania Powiatowych Kół Hodowców Koni .;w roku 1937 w 22 Kołach zrzeszonych było 1215 członków;

-!933  rok - 25 kwietnia -powierzenie Związkowi Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce( (na podstawie zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4-go grudnia 1931 roku) prowadzenia i wydawania następujących ksiąg stadnych.:

-Poznańsko –pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi angielskiej

-Poznańsko-Pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi arabskiej

-Poznańsko-Pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi anglo –arabskiej

-1935 rok – przekształcenie Związku Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce  w Poznański Związek Hodowców Koni  który wydał (pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i R.R.(Reform Rolnych) księgi:

-1935-Poznańsko –Pomorską  Księgę Stadną Koni Półkrwi Angielskiej t. I

-1935-Poznańsko –Pomorska Księgę Stadną Koni Półkrwi Arabskiej i Anglo- Arabskiej t.I

-1937 –Poznańsko Pomorską Księgę Stadną Koni Półkrwi Angielskiej,Anglo-Arabskie i Arabskiej  t.II

-1938 –Poznansko –Pomorska Księgę Stadną Koni Półkrwi Arabskiej ,,Angloarabskiej i Angielskiej  t.II dodatek

-1946 rok-reaktywowanie Naczelnej Organizacji Związku Hodowców Koni;

-1946 rok – powstanie Zrzeszenia Hodowców Koni w ramach Związku Samopomoc Chłopska w Poznaniu;

-1945-1950  rok- powstawanie -Państwowych Stadnin Koni w: Gałowie, Gogolewie, Golejewku, Iwnie, Kobylnikach, Konarzewie, Modrzu,    Mieczownicy,   Nieświastowie,   Pępowie,   Posadowie,   Żołędnicy  i reaktywowanie działalności SK Racot;

-1948 rok –nadzór nad   hodowlą koni obejmuje Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu;

-1954 rok -obchody 125 rocznicy powstania   Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie

-1955 rok   początek działalności  Wielkopolskiego Ośrodka Hodowli Koni (powiaty Gostyń, Krotoszyn, Kościan, Leszno ,Ostró wlkp, Rawicz później Jarocin i Pleszew);

-1956 rok - reaktywowanie działalności Powiatowych Kół Hodowców Koni;

-1957 rok (marzec)powstanie (reaktywowanie) Poznańskiego Związku Hodowców Koni

-1957 rok (maj)  powstanie Polskiego Związku Hodowców Koni;

-1962 rok   uznanie koni poznańskich, mazurskich i pomorskich za rasę WIELKOPOLSKĄ (;rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dn. 27 grudnia 1962 r. w sprawie prowadzenia Ksiąg zwierząt zarodowych (Dz.U.Nr 6/63 poz.38 )

-1965 rok - wydanie drukiem I tomu Księgi Stadnej Koni Rasy Wielkopolskiej- cz 1

W księdze tej ujęte sa konie rasy wielkopolskiej ,które,  pochodząc od koni miejscowych ,wskutek krzyżówek w XIX i XX w. mają  przodków  z krwią koni trakeńskich, wschodnio-pruskich, hanowerskich oraz pochodnych tych ras (Wlkp. t I.,cz.1)

Daty wydania kolejnych tomów i części KWLKP  :

-Księga Stadna Koni Rasy  Wielkopolskiej  T. I cz. 1 (1965 rok ) cz.2 (1966 rok)PZHK, Wyd. PWRiL Warszawa

-Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej T. II cz. 1 (1971 rok ) cz.2 (1972 rok)PZHK  Wyd. PWRiL Warszawa

-.Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej T. III cz. 1 (1976 rok ) cz.2 (1977) PZHK Wyd. PWRiL Warszawa

-.Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej T. IV cz. 1 (1981 rok ) PTWK,- Warszawa Służewiec, cz.2 (1982) PZHK,  Wyd. PWRiL Warszawa

-Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej  T. V cz. 1 (1990 rok ) cz.2 (1992) PZHK , Warszawa

-Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej  T VI cz. 1 (1998 rok ) cz.2 (2000)PZHK  Wyd. PWRiL Warszawa

-Księga Stadna Koni Rasy Wielkopolskiej  T.VII cz. 1 (2012 rok ) PZHK wyd.. PZHK Warszawa  (również online)

-1972 rok- pierwsze zebranie nowo powołanej Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni.

-1975 rok – zmiana zasad funkcjonowania Związku:

-prace związane z prowadzeniem dokumentacji hodowlanej, licencją i opisem źrebiąt przechodzą do Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt;

-Wojewódzki Związek Hodowców Koni, zintegrowany został z  Wojewódzkim Związkiem Kółek Rolniczych w ramach Wydziału Organizacji Produkcji Rolnej działający jako Zrzeszenie;

-1979 rok-  150  rocznica powstania  Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie

1983 rok –powstanie Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni

 W dniu 29 czerwca 1983 roku odbył się Założycielski Zjazd Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni, którego statutowym zadaniem było:

-wykonywanie czynności zootechnicznych w hodowli koni zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa;

-popieranie i propagowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni;

-wprowadzanie właściwych zasad organizacji hodowców koni, służących dobru hodowli;

-współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni;

-współpraca z odnośnymi władzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów w zakresie hodowli i chowu koni;

-organizowanie i współorganizowanie pokazów i wystaw koni;

-współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni, przede wszystkim stanowiących własność członków Związku;

-udzielanie porad i pomocy fachowej w prowadzeniu hodowli, organizowanie odczytów,

-zakładanie bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz popularyzowanie czasopism fachowych;

-organizowanie kursów w zakresie hodowli i chowu, podkownictwa, z higieny i użytkowania koni;

-współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystyki i hipoterapii;

-współpracę z doświadczalnictwem zootechnicznym;

- występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli oraz pracowników Związku;

-prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-opracowywanie programów hodowli koni rasy wielkopolskiej;

-współpraca organizacyjna i hodowlana ze Związkami ościennymi;

-1985 – obchody 100  rocznicy powstania Państwowego Stada Ogierów w Gnieźnie

-1988 rok – I Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich Gniezno;

-1989 rok – II Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich Pępowo;                                                                                                    

-1995Jubileusz  Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni 

            obchody 100-rocznicy powstania zorganizowanej hodowli koni na terenie Wielkopolski  

-2000-I TARPANIADA – Krajowa   Wystawa Koników Polskich i Kuców Konikopochodnych –Sieraków

-2001- rok III Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich –Gniezno

Konferencja   naukowa „Kon wielkopolski „Gniezno,(org. Zakład Hodowli Koni AR Poznan )

-2001 rok  II TARPANIADA –  Krajowa Wystawa Koników Polskich i Kuców Konikopochodnych –Sieraków

-2002 rok III TARPANIADA -  Krajowa Wystawa Koników Polskich i Kuców Konikopochodnych –Sieraków

Konferencja naukowa „Koniki polskie, kuce konikopochodne i inne kuce w badaniach naukowych”,Sieraków (org.Wydz.Hod.i Biol.Zw.AR Poznań)

-2003 rok. IV TARPANIADA –Krajowa Wystawa Koników Polskich -Sieraków

-2004 rok V TARPANIADA –Krajowa Wystawa Koników Polskich –Sieraków

-2005 rok – IV Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich Gniezno;

                    Jubileusz   Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni 

  obchody 110-rocznicy powstania zorganizowanej hodowli koni na terenie Wielkopolski 

-2005 rok- VI TARPANIADA -Krajowa Wystawa Koników Polskich-Sieraków

-2006 rok –VII TARPANIADA -Krajowa Wystawa Koników Polskich -Sieraków

-2007 rok – I  Krajowy Młodzieżowy  Czempionat Koni Wielkopolskich- Gniezno;

-2007 rok- VIII TARPANIADA  Krajowa Wystawa Konikow Polskich -Sierakow

-2007 rok  1.listopada - zmiana siedziby Związku;

-2008 rokIX TARPANIADA Krajowa Wystawa Konikow Polskich -Sierakow

-2009 rok – V Krajowy Czempionat Koni  Rasy Wielkopolskiej Gniezno;

-2009 rokX TARPANIADA Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski –Sieraków

  obchody 180  rocznicy powstania   Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie

-2010 rok- I Krajowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Młodzikowo

-2010 rok  12 maja  odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni w Poznaniu, na którym uchwalono  zmiany statutu Wlkp. ZHK w Poznaniu. Związek zmienił nazwę na Związek Hodowców Koni Wielkopolskich.

Celem działania Związku jest reprezentacja i ochrona praw oraz  interesów hodowców koni na terenie Wielkopolski, a także reprezentacja i ochrona praw oraz interesów hodowców koni rasy wielkopolskiej w Polsce

-2010 rok – XI TARPANIADA   Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski  Sieraków

-2011 rok- II Krajowy Młodzieżowy Czempionat Koni Wielkopolskich -Gniezno

-2011-rok  XII TARPANIADA   Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski Sieraków

-2012 rok  XIII TARPANIADA - Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski Sieraków

-2013 rok - XIV TARPANIADA - Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski Sieraków

   obchody  30-lecia hodowli koników polskich w Stadzie Ogierów w Sierakowie

Konferencja   naukowa „Teraźniejszość i przyszłość koni rasy konik polski „(org. Zakład Hodowli Koni UP Poznan)

-2013 rok VI Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolski –Sielinko

-2013 rok Czempionat Hodowlany Koni Rasy Wielkopolskiej w skokach luzem Gajewniki  -

-2014 rok XV TARPANIADA Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski -Sieraków

-2015 rok VII Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej  Wolica 

                Jubileusz Związku Hodowców Koni Wielkopolskich

                Obchody 120-rocznicy powstania zorganizowanej hodowli koni na terenie Wielkopolski 

-2015  rok  XVI  TARPANIADA  Krajowa Wystawa Koników Polskich  Sieraków

 -2016  rok Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi w skokach luzem – Drzonków

-2016 rok XVII TARPANIADA  Krajowa Wystawa Koników Polskich  Sieraków

-2017 rok Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras Szlachetnych w skokach luzem – Młodzikowo,

      -2017 rok  XVIII TARPANIADA Krajowa Wystawa Koników Polskich  Sieraków

      -2017 rok Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem –Poznań Cavaliada

oprac. A.Nowicka-Posłuszna

R E K L A M A
LIBERO
Rasa śl.
HELIOS
Rasa wlkp
Ogier Zoltar
Rasa szlachetna półkrew
LetS Replay
Rasa wielkopolska
ZANDO
Rasa Fiord
Ogier ROTERDAM
Rasa śląska
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych