Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

Imprezy sportowe zaplanowane na 2020 rok
Data: 2020-02-14

Zakłady terningowe zaplanowane na 2020 rok
Data: 2020-02-14

Rejestr ogierów

Wykaz ogierów na terenie Wielkopolski.

Tu jesteś / Strona główna / Menu / Aktualności / / Regulaminu Kwalifikacji 2,5-letnich i starszych ogierów rasy małopolskiej i wielkopolskiej

Aktualności

Regulaminu Kwalifikacji 2,5-letnich i starszych ogierów rasy małopolskiej i wielkopolskiej
Data dodania: 2021-01-22

Regulaminu Kwalifikacji 2,5-letnich i starszych ogierów rasy małopolskiej i wielkopolskiej spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2021 r.
 

Kwalifikacja 2,5-letnich i starszych ogierów rasy małopolskiej i wielkopolskiej spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych do treningu stacjonarnego

i próby zaprzęgowej w 2021 r.

w ramach realizowanego przez Instytut Zootechniki PIB wraz z PZHK, podmiotem upoważnionym do oceny wartości użytkowej koni, projektu – „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i  przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”.

Planowany termin kwalifikacji:

 - ogiery wielkopolskie  2-3 marca 2021 r.        Miejsce - SK Racot

 - ogiery małopolskie  8-9 marca 2021 r.           Miejsce - SO Białka

Warunkiem organizacji kwalifikacji jest zgłoszenie co najmniej 10 ogierów.

UWAGA! W związku z trudną do przewidzenia sytuacją sanitarno-epidemiologiczną należy liczyć się z koniecznością przesunięcia kwalifikacji. Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.pzhk.pl oraz w mediach społecznościowych.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bez udziału publiczności. Podczas zgłaszania koni do WZHK/OZHK prosimy o przekazywanie imion i nazwisk osób, które przyjadą z danym ogierem na teren ośrodka. Limit osób na 1 konia / 2-3 osoby. W przypadku większej liczby ogierów jednego właściciela - dodatkowo 1 osoba. Na bramie wjazdowej otrzymacie Państwo opaski, które będą uprawniały do przebywania na terenie ośrodka.

Kwalifikacja do treningu zaprzęgowego

Do kwalifikacji można również przedstawić ogiery rocznika 2017 rasy małopolskiej i wielkopolskiej spełniające warunki programu ochrony (urodzone w Polsce). Ogiery wielkopolskie rocznika 2017 dopuszczone będą odrębną decyzją.

Zgłoszenia i kaucja (kwalifikacja do treningu zaprzęgowego)

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK. Przed oficjalną kwalifikacją ogiery powinny zostać ocenione przez inspektora na terenie właściwego OZHK/WZHK (pomiary i wstępna bonitacja nie są wymagane).

Ogiery powinny być przygotowane do pokazania w ręku i w chodach luzem. Nie wymaga się oprzęgania.

Termin zgłoszeń ogierów na kwalifikację upływa 20 lutego 2021 roku.

Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł od 1 konia na konto 97 8627 0001 2028 3010 8285 0004 BS Biecz  W tytule przelewu należy wpisać nazwę konia z adnotacją „Zgłoszenie ogiera do kwalifikacji”. Kaucję  należy uiścić do 20 lutego 2021 roku.

W przypadku wycofania lub nie przywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) oraz po zakwalifikowaniu, nie przywiezienie ogiera na miejsce treningu (bez względu na przyczynę), kaucja nie będzie zwracana. Zwrot kaucji nastąpi odpowiednio do 7 dni od zakończenia kwalifikacji, lub od dostarczenia ogiera do SK Izby k/ Krynicy Zdrój.

Nie będą przyjmowane zgłoszenia ogierów do kwalifikacji bezpośrednio od właścicieli.  Ogiery zgłaszane są za pośrednictwem OZHK/WZHK.

W zgłoszeniu ogiera do OZHK/WZHK należy podać jego nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu) z adnotacją, że jest to zgłoszenie ogiera do kwalifikacji oraz deklarację, że w przypadku wstępnej kwalifikacji do treningu właściciel wyraża zgodę na wykonanie w miejscu kwalifikacji zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy i badania w kierunku porażenia krtani oraz na pobranie próbek krwi do badań diagnostycznych przez wskazanego lekarza weterynarii. Biorąc udział w kwalifikacji właściciel wyraża zgodę na poddanie ogiera sedacji.

Badania markerów genetycznych

Ogiery przedstawiane do kwalifikacji muszą mieć obowiązkowo potwierdzone

pochodzenie po obojgu rodzicach.  Ponieważ ogiery po zakwalifikowaniu mają być przewiezione na miejsce treningu pochodzenie ogiera musi być potwierdzone już na dzień kwalifikacji.

Pochodzenie potwierdza się na podstawie badań markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. Jeśli wynik badania wykaże niezgodność pary rodzicielskiej lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia pochodzenia po obojgu rodzicach, ogier nie może być przedstawiony do kwalifikacji.

UWAGA! Dotacyjne badanie markerów genetycznych przysługuje tylko zakwalifikowanym do hodowli ogierom, u których zostanie potwierdzone pochodzenie po wskazanych rodzicach. W przypadku stwierdzenia niezgodności pochodzenia koszty badania pokrywa właściciel ogiera.

 

Zdrowie

Konie muszą być zdrowe klinicznie, nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie, badanie ogierów odbędzie się na miejscu kwalifikacji.

Ogiery muszą posiadać paszport z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji i nie wpuszczenie ogiera na teren ośrodka.

Obowiązuje następujący schemat szczepień:

 1. szczepienia podstawowe:
 • pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepień;
 • drugie szczepienie pomiędzy 21, a 92. dniem od pierwszego szczepienia;
 1. szczepienie przypominające:
 • pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego;
 • szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe;
 • kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
 • każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
 • koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
 • każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.
 1. przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nie dopuszczeniem ogiera do kwalifikacji.

W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe w laboratorium wskazanym przez PZHK.

UWAGA! Na każdym etapie kwalifikacji wykluczone zostaną ogiery, u których stwierdzi się występowanie wad (łykawość, wartogłowienie, ślepota miesięczna) oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowy zgryz, jedno lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).

Porażenie krtani i OCD (osteochondroza)

Do księgi koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej nie mogą być wpisane konie, u których stwierdzono jakikolwiek stopień porażenia krtani. Każdy ogier wstępnie zakwalifikowany musi zostać poddany badaniu endoskopowemu, którego wynik w formie pisemnej, będzie przesłany do PZHK. W przeciwnym wypadku ogier po zaliczeniu próby dzielności nie zostanie zakwalifikowany do hodowli. Konieczna jest również ocena wykonanych zdjęć w kierunku OCD W przypadku stwierdzenia trzeciego stopnia OCD, informacja taka jest podawana w rejestrze ogierów prowadzonym przez PZHK.

Program kwalifikacji - dostępny na stronie pzhk.pl

Ogiery są kwalifikowane zgodnie z założeniami programu ochrony (POZG)

Komisja może podjąć decyzję o niedopuszczeniu ogiera do kwalifikacji ze względów rodowodowych lub niespełnienia warunków wzorca rasowego.

Szczegółowy program kwalifikacji będzie zależał od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.pzhk.pl oraz w mediach społecznościowych.

 

Ogiery przedstawiane do oceny podczas kwalifikacji nie mogą być okute ani na przód, ani na tył.

 

Ogier przystępujący do oceny ruchu oraz skoków luzem musi być rozprężony i następnie jest kierowany przez obsługę na ósemkę, najpierw galopem, potem kłusem. Po zakończeniu skoków w korytarzu Komisja ocenia stęp podczas prezentacji ogiera w ręku. Ruch po ósemce pozwala na ocenę równowagi, szybkości reakcji oraz zręczności ogiera.

W czasie kwalifikacji, podczas prezentacji w skokach luzem, dopuszczone jest stosowanie na przednich nogach ochraniaczy o wymiarach do 30 cm. Stosowanie owijek na przednich lub tylnych kończynach nie jest dopuszczone.

 

Komisyjna ocena rozpoczyna się od prezentacji ogierów  na kółku. W przypadku większej liczby ogiery będą prezentowane na dwóch kółkach z zachowaniem bezpiecznych odległości.

 1. Ocena skoków luzem i ruchu luzem:

 

Ocena ruchu w stępie – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)

Po zakończeniu skoków luzem, koń winien być prowadzony „w ręku” po długiej ścianie ujeżdżalni. Oceniane są następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, praca grzbietu i szyi oraz zaangażowanie zadnich kończyn.

 

Ocena ruchu w kłusie „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)

Oceniane są następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, praca zadu i zginanie kończyn, rozluźnienie, praca grzbietu i szyi.

Ocena ruchu w galopie „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)

Oceniane są następujące elementy: energia, regularność, lekkość przodu, zaangażowanie zadu, rozluźnienie, elastyczność stawów, praca grzbietu i szyi.

Ocena skoków „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) opcjonalnie, punkty nie są liczone do ogólnej puli ocen

W wyjątkowych przypadkach ogier może być puszczany w kombinację „z ręki”. O ilości powtórzeń decyduje Komisja (skok ze zrzutką, zatrzymaniem lub puknięciem może być powtórzony na wniosek Komisji). W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o dodaniu wskazówki w kombinacji. Skoki w korytarzu odbywają się wg. następującego schematu:

- 6 m od krótkiej ściany wskazówka (2,8-3,0 m od wskazówki) + koperta 6,2-6,5 m + koperta (6,4 –7,0 m) + doublebarre (maks. szer. i wys. 80 cm) 

Oceniane są następujące elementy: rozwaga i sposób podejścia do przeszkody, ułożenie głowy i szyi, siła odbicia i szybkość oderwania przednich kończyn od podłoża, ułożenie głowy, szyi i kłody podczas skoku (baskil), umiejętność złożenia przednich kończyn i otworzenia zadu; równomierność prowadzenia przednich kończyn, dynamika skoku; elastyczność grzbietu, szybkość powrotu do równowagi po skoku.

Warunki uzyskania kwalifikacji do stacjonarnego zakładu treningowego (po pozytywnej ocenie rodowodu):

Wszystkie ogiery – bonitacja min. 78 pkt, ocena liniowa – typ min. 7,0 pkt., pokrój min. 7,0 pkt.

· Grupa  - ogiery rasy małopolskiej i wielkopolskiej spełniające warunki POZG

śr. arytm. z ocen za: stęp, kłus i galop luzem min. 7,0 pkt.)

(każda cecha min. 6,0 pkt.)

 1. Po każdym z punktów powyższego programu Komisja może zadecydować o niedopuszczeniu ogiera do kolejnego etapu. Ogier musi być oceniony we wszystkich elementach próby, żeby być zakwalifikowanym do około 5-miesięcznego treningu stacjonarnego. Po zakończeniu oceny wszystkich ogierów komisja ogłasza werdykt dla każdego ogiera osobno, odnośnie jego zakwalifikowania do treningu.
 2. Ogier, u którego lekarz weterynarii stwierdzi kulawiznę lub nieregularność chodu, po konsultacji z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej, zostanie wycofany z kwalifikacji.

Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji właściciel ogiera zobowiązany jest do podpisania umowy bezpłatnego udostępnienia ogiera do treningu i przeprowadzenia zasadniczej próby dzielności w ramach projektu oraz dowiezienia na własny koszt ogiera na miejsce stacjonarnego treningu w terminie:

4 - 6 marca 2021 r. ogiery wielkopolskie

10 - 13 marca 2021 ogiery małopolskie

Miejsce realizacji projektu SK Izby k/ Krynicy Zdrój.

Metoda treningu zgodnie z założeniami projektu.

Trening kondycyjny odbywać się będzie w stadzie. Bardzo ważnym elementem treningu będzie hierarchizacja stada. Interakcje między końmi będą jednym z kryteriów wyboru najlepszych koni do programu ochrony zasobów genetycznych. Trening zaprzęgowy, będzie elementem indywidualnej pracy z koniem. Po zakończeniu treningu i zaliczeniu próby dzielności zostanie ogłoszona lista rankingowa wszystkich ogierów. Celem projektu jest wyselekcjonowanie ogierów ras małopolskiej i wielkopolskiej o szczególnych walorach zdrowotnych, kondycyjnych i psychicznych, z równoczesnym zachowaniem cech typowych dla rasy, w ujęciu konserwatywnym. Ogiery będą miały zbadany profil metaboliczny, na podstawie którego można będzie określać przydatność cech dla określonego sposobu użytkowania. 

Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie ogierów za pośrednictwem OZHK do Instytutu Zootechniki PIB na adres mailowy: iwona.wrona@izoo.krakow.pl

Dodatkowe informacje u koordynatora projektu: dr Iwona Tomczyk-Wrona tel: 666-081-209

R E K L A M A
LIBERO
Rasa śl.
HELIOS
Rasa wlkp
Ogier Zoltar
Rasa szlachetna półkrew
LetS Replay
Rasa wielkopolska
ZANDO
Rasa Fiord
Ogier ROTERDAM
Rasa śląska
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych