Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
Kalendarz Imprez

Imprezy hodowlane zaplanowane na 2017 rok
Data: 2016-01-21

Imprezy sportowe zaplanowane na 2017 rok
Data: 2016-01-21

Zakłady terningowe zaplanowane na 2017 rok
Data: 2016-01-21

Tu jesteś / Strona główna / Menu / Kalendarz Imprez na rok 2017 / Zakłady terningowe zaplanowane na 2017 rok

Kalendarz Imprez na rok 2017

Zakłady terningowe zaplanowane na 2017 rok
Data dodania: 2016-01-21

Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych w 2017 r.

Terminy rozpoczęcia treningów oraz prób dzielności w 2017 r.

(stacjonarny 60-dniowy trening wierzchowy/zaprzęgowy klaczy ras szlachetnych w ZT: Bielice, Doruchów, Łąck, Klikowa, Zbrosławice oraz 60-dniowy trening zaprzęgowy klaczy rasy śląskiej w ZT Książ).

Miejsce Dopuszczone rasy Termin

Bielice

m, wlkp, sp, zagr.

I turnus 20.03. - 18.05. – max. 14 klaczy
II turnus 09.10. - 07.12. – max. 14 klaczy

Doruchów

m, wlkp, sp, zagr.

I turnus 28.02. – 28.04. – max. 18 klaczy
II turnus 12.09. – 10.11. – max. 18 klaczy

Łąck

m, wlkp, sp, zagr.

I turnus 04.04. – 02.06. – max. 18 klaczy

Klikowa

(trening zaprz.)

m, wlkp, sp, zagr., śl.*

I turnus 14.03. – 12-13.05. – max. 18 klaczy
II turnus 04.07. – 01-02.09. – max. 18 klaczy

Książ

(trening zaprz.)

śl.

I turnus 21.02. – 21-22.04. – max. 24 klacze
II turnus 09.05. – 07-08.07. – max. 24 klacze

Zbrosławice

m, wlkp, sp, zagr.

I turnus 27.03. – 25.05. – max. 18 klaczy

 

 

* Do kwalifikacji w zaprzęgowym Zakładzie Treningowym w Klikowej mogą przystąpić klacze rasy śl., jeżeli po terminie zgłoszeń klaczy ras m, wlkp, sp i zagr. do ZT pozostaną niewykorzystane miejsca.

 

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2017 r.:

Postanowienia ogólne:

I. Zgłoszenia

Klacze należy zgłaszać do właściwego OZHK/WZHK najpóźniej miesiąc przed kwalifikacją, składając wniosek o wpis do Księgi Stadnej. W zgłoszeniu klaczy do OZHK/WZHK należy podać jej nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, serię i numer dowodu osobistego oraz wystawiający go podmiot) z adnotacją, że jest to zgłoszenie klaczy do ZT. Dane te będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami klaczy zakwalifikowanych do treningu. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy.

II. Opłaty:

Koszt stacjonarnego 60-dniowego treningu wierzchowego/zaprzęgowego klaczy wynosi od 3.000 do 3.900 (50-65 zł brutto/dzień), w zależności od zakładu.

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu. Pozostałe min. 30% kosztów treningu pokrywa właściciel klaczy.

 

Zakład Treningowy

Opłaty uiszczane przez właściciela klaczy

Kwota z dotacji3)

Całość kosztów treningu

I rata1)

II rata 2)

Bielice

300,00

810,00    (690 zł. trening, 120 zł. ubezp.)

2310,00

3300,00

Doruchów

300,00

828,00    (708 zł. trening, 120 zł. ubezp.)

2352,00

3360,00

Łąck

300,00

870,00    (750 zł. trening, 120 zł. ubezp.)

2450,00

3500,00

Klikowa

300,00

774,00    (654 zł. trening, 120 zł. ubezp.)

2226,00

3180,00

Książ

300,00

831,00    (711 zł. trening, 120 zł. ubezp.)

2359,00

3370,00

Książ*

300,00

990,00    (870 zł. trening, 120 zł. ubezp.)

2730,00

3900,00

Zbrosławice

300,00

720,00    (600 zł. trening, 120 zł. ubezp.)

2100,00

3000,00

1) - kwota wpłacana przez właściciela klaczy najpóźniej na dwa tygodnie przed kwalifikacją;

2) - kwota wpłacana przez właściciela najpóźniej do 18 dnia treningu. Kwota jest sumą opłaty za trening i ubezpieczenia klaczy;

3) - maksymalna wartość dotacji do treningu, w przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi;

* - wyższa kwota za trening w ZT Książ dotyczy przypadku, gdy do treningu zostanie zakwalifikowanych 12 klaczy lub mniej.

 

Właściciele klaczy zobligowani są do uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK:   68 1240 6175 1111 0000 4571 0410  w wysokości 300 zł za każdą klacz zgłoszoną do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK/WZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. Brak wpłaty w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie skreśleniem klaczy z listy zgłoszeń.

W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia klaczy będą przyjmowane w terminie późniejszym niż miesiąc przed kwalifikacją. W tej sytuacji warunkiem zaakceptowania zgłoszenia klaczy będzie wcześniejsze uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej 300 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie klaczy do ZT”. Klacze, za które nie zostanie dokonana wpłata, nie będą dopuszczone do kwalifikacji.

 

III. Zdrowie

Klacze muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia wydany przez PZHK z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie klaczy do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

 1. szczepienia bazowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
  • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia
 2. szczepienie przypominające:
  • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu);
  • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację.

 

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie klaczy do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;

W czasie kwalifikacji klacz nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy jej zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK.

 

IV. Pozostałe informacje:

1. W przypadku klaczy 4-letnich i starszych przy zgłoszeniu należy przekazać pisemne oświadczenie właściciela (wzór – załącznik nr 1), że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich rangi regionalnej, ogólnopolskiej lub wyższej. W przypadku poświadczenia nieprawdy, właściciel zobowiązany będzie do opłacenia kosztów treningu do dnia wycofania klaczy z ZT bądź zwrotu otrzymanej dotacji.

2. Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy niskoźrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy. W przypadku zatajenia informacji o źrebności klaczy ani Polski Związek Hodowców Koni, ani Zakład Treningowy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne klaczy i źrebięcia oraz ewentualne poronienia;

3. Klacze muszą bez oporu i stwarzania niebezpieczeństwa dla siebie oraz obsługi dawać się uwiązywać w celu wykonywania niezbędnych czynności pielęgnacyjnych.

4. W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, przedstawiciel PZHK lub OZHK/WZHK oraz co najmniej jeden z członków komisji oceny i lekarz weterynarii ZT;

5. W przypadku niezakwalifikowania klaczy do treningu z powodu zbyt niskiej bonitacji, weryfikacja bonitacji może nastąpić komisyjnie, najwcześniej w czasie kolejnej kwalifikacji klaczy do ZT lub próby klaczy w ZT.

6. Klacz może przystąpić do powtórnego treningu, również w ZT o innym profilu niż ten, w którym uczestniczyła poprzednio. W takim wypadku właściciel klaczy pokrywa całość kosztów treningu.

7. Umowę dotyczącą treningu klaczy właściciel podpisuje z PZHK;

8. Klacz powinna być odebrana przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby dzielności, po jej zakończeniu.

9. Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu klacz, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.

10. Jeżeli liczba zgłoszeń klaczy na dany nabór jest mniejsza niż 12, Polski Związek Hodowców Koni zastrzega sobie prawo do odwołania treningu i przeniesienia zgłoszonych klaczy do innego Zakładu Treningowego o tym samym profilu.

11. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie, podlegać będą decyzji Komisji Kwalifikacyjnej/ Oceniającej klacze.

 

Postanowienia szczegółowe:

Klacze m, sp, wlkp, zagr.

I. Zgłoszenia:

Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące. Nie ma ograniczeń dotyczących górnej granicy wieku. Nie obniża się wyniku końcowego ze względu na wiek. Do kwalifikacji przystępują klacze zgłoszone przez OZHK/WZHK. O przystąpieniu klaczy do kwalifikacji, oprócz pozostałych warunków formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do ZT w pierwszej kolejności będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej, których właściciel złożył wniosek o wpis do Księgi Stadnej.

 

II. Opłaty:

1) W przypadku klaczy, które uzyskały minimum bonitacyjne i zostały zakwalifikowane do ZT, kwota 300 zł jest traktowana jako I rata za trening klaczy.

2) Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje również w przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);

3) W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia klaczy na kwalifikację oraz niezakwalifikowania klaczy, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej uzyskały mniej niż 72 pkt. bonitacyjne, opłata 300 złotych nie będzie zwracana.

4) Wpłatę II raty należy dokonać najpóźniej do 18. dnia treningu. Niewpłacenie tej kwoty w w/w

terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.

 

III. Powtórny trening:

Klacz, która:

 • zostanie wycofana przez właściciela przed końcem treningu, z innego powodu niż kontuzja i/lub choroba,
 • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),

może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim była poddawana treningowi pierwotnie. W takim wypadku właściciel klaczy jest zobowiązany pokryć całość kosztów ponownego treningu.

 

IV. W dniu kwalifikacji po jej zakończeniu, lekarz weterynarii pobiera krew od zakwalifikowanych klaczy i odsyła do Laboratorium (na koszt właściciela). W przypadku braku zgodności pochodzenia, klacz zostaje wycofana z ZT, a wszystkie koszty pobytu i treningu klaczy pokrywa właściciel.

W przypadku klaczy, których krew została pobrana i przesłana do Laboratorium przed kwalifikacją, właściciele zobowiązani są powiadomić o tym lekarza weterynarii przed pobraniem przez niego krwi w dniu kwalifikacji.

 

V. W dniu próby dzielności klacze m, wlkp, sp i zagr. do niej przystępujące są komisyjnie mierzone i bonitowane w celu wpisania do odpowiedniej księgi. Do dnia próby dzielności klacz musi mieć określone markery genetyczne oraz właściciel musi uiścić opłatę za ocenę i wpis do księgi w odpowiednim OZHK/WZHK. W przypadku 5-letnich klaczy wpisanych do księgi, pomiary, ocena i bonitacja komisyjna stanowią weryfikację oceny przy wpisie. Bonitacja i pomiary komisyjne nie podlegają ponownej weryfikacji.

 

Klacze śląskie:

I. Zgłoszenia:

Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące, maksymalny 5 lat (liczone do końca roku kalendarzowego, w którym klacz kończy 5 lat).

Do kwalifikacji przystępują klacze zgłoszone przez OZHK/WZHK. O przystąpieniu klaczy do kwalifikacji, oprócz pozostałych warunków formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do ZT będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej lub wstępnej, dla których wystawiony został Wniosek o wpis do księgi. Pierwszeństwo przy zgłoszeniach mają klacze spełniające warunki wpisu do księgi głównej.

 

II. Opłaty:

1) W przypadku klaczy, które uzyskały minimum bonitacyjne i zostały zakwalifikowane do ZT, kwota 300 zł jest traktowana jako I rata za trening klaczy.

2) W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia klaczy na kwalifikację oraz niezakwalifikowania klaczy, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej uzyskały mniej niż 74 pkt. bonitacyjne, opłata 300 złotych nie będzie zwracana.

3) Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje w przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);

4) Wpłatę II raty należy dokonać najpóźniej do 18. dnia treningu. Niewpłacenie tej kwoty w w/w terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.

 

III. Powtórny trening:

Klacz, która:

 • zostanie wycofana z ZT z powodu choroby i/lub kontuzji
 • zostanie wycofana przez właściciela przed końcem treningu,
 • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),

może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim była poddawana treningowi pierwotnie, pod warunkiem, że spełnia wymagania dotyczące wieku. W takim wypadku właściciel klaczy jest zobowiązany pokryć całość kosztów ponownego treningu.

 

IV. Do dnia próby dzielności zakwalifikowane do treningu klacze muszą mieć wykonane badania markerów genetycznych. W przypadku braku zgodności pochodzenia, klacz zostaje wycofana z ZT, a wszystkie koszty pobytu i treningu klaczy pokrywa właściciel.

 

KWALIFIKACJA DO TRENINGU WIERZCHOWEGO:

1. Klacze zgłaszane do treningu powinny być zajeżdżone, tzn. poruszać się stępem i kłusem pod jeźdźcem oraz muszą podawać wszystkie nogi. Właściciele klaczy zobowiązani są zabrać na kwalifikację ogłowie, siodło, czaprak klaczy (ew. ochraniacze).

2. W czasie kwalifikacji, przy prezentowaniu klaczy pod siodłem dopuszczone jest stosowanie ochraniaczy o wymiarach: do 30 cm (nogi przednie), do 17 cm (nogi tylne)

 

PROGRAM:

Klacze będą mierzone (trzy podstawowe wymiary), prezentowane pod siodłem oraz oceniane na płycie i trójkącie w ruchu (stęp i kłus). Do treningu zostaną zakwalifikowane tylko te klacze, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzyskają minimum 72 pkt. bonitacyjne. Zgłoszone klacze muszą zostać dowiezione do Zakładu Treningowego przed godziną rozpoczęcia kwalifikacji. Zbyt późne dowiezienie klaczy na kwalifikację będzie skutkowało nieprzyjęciem jej do ZT. Godziny rozpoczęcia kwalifikacji określone zostaną przez PZHK, nie później niż tydzień przed dniem kwalifikacji.

 

KWALIFIKACJA DO TRENINGU ZAPRZĘGOWEGO:

Klacze kierowane do treningu zaprzęgowego muszą podawać wszystkie nogi oraz być przyuczone do oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania;

 

PROGRAM:

Klacze będą mierzone (trzy podstawowe wymiary), prezentowane na lonży w uprzęży oraz oceniane na płycie i trójkącie w ruchu (stęp i kłus). Do treningu zostaną zakwalifikowane tylko te klacze, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzyskają minimum 72 (m, wlkp, sp, zagr.) lub 74 (śl.) pkt. bonitacyjne. Zgłoszone klacze muszą zostać dowiezione do Zakładu Treningowego przed godziną rozpoczęcia kwalifikacji. Zbyt późne dowiezienie klaczy na kwalifikację będzie skutkowało nieprzyjęciem jej do ZT. Godziny rozpoczęcia kwalifikacji określone zostaną przez PZHK, nie później niż tydzień przed dniem kwalifikacji.

R E K L A M A
Dane kontaktowe

Logo Związek Hodowców Koni Wielkopolskich ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
ul. Kłeckoska 14
62-200 Gniezno
tel. 61/ 847-14-52
61/ 825-04-33

Adres e-mail biuro@wzhk.pl
Konto: 70 2030 0045 1110 0000 0041 2550
START STATUT ZARAZĄD Z.H.K. WLKP. POWIATOWE KOŁA KONTAKT

Realizacja: Dpl Agency Tworzenie Stron Internetowych